Stranice

srijeda, 25. studenoga 2015.

Things I have made time for

I got the inspiration for this post after watching Estee Lalonde's 5 things I want to make more time for video. Although I have a list of things I want to make more time for in my head, recently I have made time for some things and achieved some kind of a goal.

Inspiraciju za ovaj post dobila sam nakon što sam pogledala video Estee Lalonde 5 things I want to make more time for. Iako u glavi imam popis stvari za koje želim napraviti još vremena, u zadnje vrijeme našlo se tu nekoliko stvari za koje sam doista napravila vremena i ostvarila neki svoj cilj. 

The first thing I have made time for is reading. I like to read, but when I was going to high school I was mostly reading the books that I had to read for school (I maybe read some books that weren't for school). There's some interesting books on that list of books that you have to read for school (at least for me), but finally on the 15th of October I started reading books which I have chosen and  which I want to read. If you read my last post you could find out that I'm reading the Harry Potter series and I'm currently reading the 5th part. I think I have chosen the perfect time to read these books. The cold weather, fall-winter atmosphere and the dark at 4pm allow me to get into the books easily and enjoy in every page.

Prva stvar za koju sam napravila vremena je čitanje. Volim čitati, ali dok sam išla u srednju školu čitala sam samo lektire (eventualno se možda našla neka knjiga koju sam ovako pročitala). I ima na tom popisu zanimljivih knjiga (barem meni), ali napokon sam od 15.10. krenula čitati ono što sam ja izabrala i ono što želim. Tako ste u mom zadnjem postu mogli saznati da čitam Harry Potter serijal i trenutno čitam 5. dio. Mislim da sam odabrala super vrijeme za čitanje ovih knjiga. Ovo hladno vrijeme, jesensko-zimski ugođaj i mrak koji padne u 16 sati mi omoguće da lakše uđem u knjige i uživam u svakoj stranici.

The secod thing I have made time for since the 3rd of November is learning French. I've heard for the app called Duolingo on which you can, for free, learn one or more of the 14 offered languages for English speakers. I was choosing between Italian and French and decided for French. You have to register, but I think that you only need to give your name and e-mail address and you have to pick your daily goal. Duolingo is not only an app available for mobile phones but there is also a web site. I think that this is an amazing and a very useful app. Maybe it's time for you to start learning a new language because you know what they say "A man who can speak two languages is worth two men."

Druga stvar za koju sam pronašla vremena od 3.11. je učenje francuskog jezika. Naime, čula sam za aplikaciju Duolingo na kojoj besplatno možete učiti jedan ili više od 14 ponuđenih jezika za govornike engleskoga jezika. Dvoumila sam se između francuskog i talijanskog i odluka je pala na francuski. Morate se registrirati, ali ako se ne varam traži vas samo ime i e-mail i morate izabrati dnevni cilj. Duolingo nije samo aplikacija dostupna za mobitel već postoji i web stranica. Mislim da je ovo odlična i vrlo korisna aplikacija. Možda je vrijeme da probate naučiti još jedan jezik jer znate kako kažu "Čovjek vrijedi onoliko koliko jezika govori!"

And the third thing I have made time for is getting to know my camera more. In the post where I was writing about which camera I use I mentioned that lately I have been spending more time on learning about different functions and terms because I want to get more independent in photography and don't want to rely on the camera but to be able to set aperture, shutter speed, ISO on my own. My source of information is obviously YouTube. The channel on which I have, so far, found the most useful information is this.

I treća stvar za koju sam pronašla vremena je bolje upoznavanje moga fotoaparata. U postu gdje sam vam pisala koji fotoaparat koristim sam spomenula da sam se u zadnje vrijeme više posvetila upoznavanju određenih funkcija i pojmova jer želim steći neku samostalnost u fotografiji odnosno ne ovisiti o fotoaparatu već biti sposobna sama namjestiti i odrediti otvor blende, brzinu zatvarača, ISO... Izvor mojih informacija je naravno YouTube. Kanal na kojem sam zasada našla najviše korisnih informacija je ovaj.

Do you have a list of things that you want to make more time for or there are already things you have made time for?

Imate li vi popis stvari za koje želite napraviti još vremena ili postoje stvari za koje ste već našli vremena?

petak, 20. studenoga 2015.

What have I been reading?

I like to share with you what am I reading at the moment and in the last month I have been enjoying in the Harry Potter series so why not share it here. On the 15th of October I borrowed the Harry Potter and the philosopher's stone which I have read three years ago, but since I decided that I want to read all of the books I read it again to remember everything. I'm currently reading the Harry Potter and the goblet of fire.

Volim podijeliti s vama što čitam, a u zadnjih mjesec dana uživam u Harry Potter serijalu pa zašto to ne podijeliti i ovdje. 15.10. sam posudila knjigu Harry Potter i kamen mudraca koju sam prije tri godine i pročitala, ali budući da sam odlučila da želim pročitati sve knjige, ponovno sam ju pročitala da se prisjetim svega. Trenutno čitam Harryja Pottera i plameni pehar. 

I don't know about you, but for me, the Harry Potter movies are the movies I can watch over and over again, although I haven't seen the last part I know that it will be amazing. Some things from movies have started mixing with the things from the books, but nevermind. A movie can't replace a book and that's why I enjoy in reading.

Ne znam za vas, ali Harry Potter filmovi su za mene filmovi koje mogu stalno gledati i iako nisam odgledala zadnji dio znam da će biti odličan. Istina ponekad mi se pomiješaju neke stvari iz filma s onima iz knjige, ali nema veze. Film ne može zamijeniti knjigu i zato uživam čitajući.

I can't decide which part is my favourite, but they are all special on their own way. I admire to J. K. Rowling, her imagination and the world she created in her books. The books are interesting and I haven't found a boring part. If you were rejected by the number of pages and you rather watched the movies, the books are understandably written so you can read them relatively quickly. From the plot and the outcome to the characters every part of the serial about this wizard is interesting, amazing and special.

Ne mogu se odlučiti koji dio mi je zasada favorit, ali sve su odlične na svoj način. Divim se J. K. Rowling, njezinoj mašti i svijetu koji je stvorila u svojim knjigama. Knjige su zanimljive i nisam naišla ni na jedan dosadan dio. Ako vas je možda odbijala debljina knjiga i radije ste pogledali filmove, knjige su pisane razumljivo i možete ih relativno brzo pročitati. Od zapleta i raspleta do likova svaki dio serijala o ovom čarobnjaku je zanimljiv, nevjerojatan i poseban. 


What are you currently reading?

Što vi trenutno čitate?

nedjelja, 15. studenoga 2015.

My blogging camera


I thought that it would be interesting to write something about the camera I use. I bought it on the 25th of March this year in a store called Svijet medija and it cost 2879,10 kn (about 379,83 EUR). There is a black and red version and after long thinking I decided for the red one and I don't regret it at all. With the body, I also got the AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II lens.

Mislila sam da bi bilo zanimljivo da vam nešto kratko napišem o fotoaparatu koji koristim. Kupila sam ga 25.3. ove godine u Svijetu medija i koštao je 2879,10 kn. Postoji crna i crvena verzija, a ja sam se nakon dugo razmišljanja odlučila za crvenu i nimalo ne žalim. Uz tijelo sam dobila i objektiv AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II.

Before making a purchase, of course, I did a bit of research. I looked what cameras are offering at that time and read a few rewies. This one I discovered on a YouTube channel, I liked the quality of the video so I asked the girl what camera she uses and she replied politely. After that I looked at the prices, searched where it is the most affordable and hoped for a some kind of a special offer, which happened, instead of 3199 kn (about 422,04 EUR) I payed 2879,10 kn (about 379,83 EUR), great deal I would say. :D

Prije kupnje sam naravno malo istražila opcije, gledala koji se fotoaparati nude i pročitala par recenzija. Ovaj sam otkrila na jednom YouTube kanalu odnosno svidjela mi se kvaliteta videa te sam djevojku pitala koji fotoaparat koristi i ona mi je ljubazno odgovorila. Nakon toga sam istražila cijene, vidjela gdje je najpovoljniji i nadala se nekoj akciji, što se i dogodilo jer sam umjesto 3199 kn platila 2879,10 kn, odlična ušteda rekla bih. :D

This is my first DSLR camera and I think it is great for begginers. Before buying it I wasn't familiar with terms like shutter speed, aperture and other. After buying it I watched a users guide on YouTube to understand what all the options on the camera dial mean. I was mostly shooting in the auto mode, gradually I started to trying out different options, but somehow I always avoided the manual mode. That's because I think that the camera does an amazing job on its own.

Ovo mi je prvi DSLR fotoaparat i mislim da je odličan za početnike. Prije kupnje nisam bila upoznata sa svim pojmovima kao što su brzina zatvarača, otvor blende i slično. Nakon kupnje sam pogledala vodič za korisnike na YouTubeu kako bi shvatila što znače sve opcije na kotačiću i ostalo. Većinom sam se držala auto modea te malo pomalo probavala i ostale opcije, ali sam nekako uvijek izbjegavala manual mode. Zato što mislim da fotoaparat odličan posao obavi i sam.

For the photos on the blog I mostly used the auto mode, auto flash off, macro and aperture priority mode if I remember correctly. I used the manual mode when I was taking photos of the Moon (my last post in August) and in the H&M Conscious post, but this month I was experimenting more and finally dedicated more time to my amazing camera. I'll be talking about that in one of my next posts.

Za fotografije na blogu većinom sam koristila auto mode, auto flash off, macro i aperture priority mode ako se dobro sjećam. Manual mode sam koristila kada sam fotografirala mjesec (zadnji post u 8. mjesecu) i u postu H&M Conscious, no ovaj mjesec sam malo više eksperimentirala i napokon se posvetila svom dragom fotoaparatu o čemu će biti riječ u jednom od sljedećih postova.

utorak, 10. studenoga 2015.

H&M Conscious


Two weeks ago I was cleaning my closet and decided to get rid of some things that were just taking place.  Mostly, these were old t-shirts for around the house or damaged clothing pieces. I've put it in a bag and brought it to H&M and got a 15% dicount on one clothing piece.

Prije dva tjedna sam sređivala ormar i odlučila se riješiti nekih stvari koje su samo zauzimale mjesto. To su većinom bile stare majice za po kući ili neki poderani odjevni predmeti. Napunila sam jednu vrećicu i odnijela je u H&M u Avenue Mallu te sam za tu vrećicu dobila 15% popusta na jedan odjevni predmet.

The goal of this action is 0% waste because the clothes that is too worn out or destroyed for re-use will be recycled. Waste has always been a big problem and this is how they want to reduce the impact of the fashion industry on environment. The textils and the clothing you bring can be sold as second hand goods, converted into other products, recycled or be used to produce energy.

Cilj ove akcije je 0% otpada jer ona odjeća koja je previše istrošena ili uništena za ponovno korištenje bit će reciklirana. Otpad je oduvijek predstavljao veliki problem, a na ovaj način želi se smanjiti utjecaj modne industrije na okoliš. Tkanine i odjeća koju donesete može se prodavati kao rabljena roba, može se prenamijeniti ako nije pogodna za nošenje, reciklirati ili iskoristiti za proizvodnju energije. 

Also, H&M does not earn on returned clothes, but for each kilogram of clothing they collect they donate 0,02 EUR to a local charity organization chosen by them. In Croatia that is Unicef which works globally for the rights of every child and so far they have donated 7,920 EUR to them.

Također, H&M ne zarađuje na vraćenoj odjeći, već za svaki kilogram prikupljene odjeće doniraju 0,02 EUR lokalnoj dobrotvornoj ustanovi po njihovom izboru. U Hrvatskoj je to Unicef odnosno međunarodni fond za djecu i dosada su im donirali 7,920 EUR.

This text is based on information from these web pages: http://www.hm.com/hr/garment-collectinghttp://hm.charitystar.com/en/home/

Tekst je temeljen na informacijama sa ovih stranica: http://www.hm.com/hr/garment-collectinghttp://hm.charitystar.com/en/home/

četvrtak, 29. listopada 2015.

Avon - Glimmer
Third day, on my middle finger and the thumb my nail has peeled, on my other nails you can see how the nail polish looks after three days // Treći dan, na srednjem prstu i palcu mi se nokat lista, a na ostalim noktima možete vidjeti kako lak izgleda nakon tri dana

And the last nail polish that I'm going to show you in this month dedicated to nails is the Avon's Glimmer from the gel finish collection. In the current brochure 10 ml costs 34 kn (about 4.48). It's a beautiful gold nail polish, really in the Christmas spirit in my opinion. On some photos I used the flash as autumn is not so generous with the sun. I hope that you liked blog posts this month and that you enjoyed in month dedicated to nails. :)

What do you think about this nail polish?

I zadnji lak kojeg ću vam predstaviti u ovom mjesecu posvećenom noktima je Avonov Glimmer iz gel finish kolekcije. U aktualnom katalogu za 10 ml platit ćete 34 kn. Ovo je jedan prekrasan zlatni lak, po meni pravi božićni. Na nekim fotografijama sam koristila blic jer jesen baš i nije darežljiva sa suncem. Nadam se da su vam se svidjeli postovi ovaj mjesec i da ste uživali u mjesecu posvećenom noktima. :)

Što vi mislite o ovom laku?

ponedjeljak, 26. listopada 2015.

Autumn skittlette manicureThis is my first time doing a skittlette manicure and I think it turned out really good, I'm happy with the result. What I realised when doing it is that I'm not talented for drawing leaves without a help of a nail liner, but it's all about the practice and this was my first time drawing leaves on my nails. The idea is that these leaves have fallen from a tree on my middle finger in case you couldn't tell ;). The nail polishes I used are:
  • Maybelline Colorama dark red nail polish on the thumb and little finger (the number of the shade has disappeared)
  • Avon nailwear pro+ in the shade Vintage boutique on the index finger and for leaves
  • Essence nude glam in the shade Cafe ole on the middle finger and ring finger (I don't think you can buy it anymore)
  • Essence the gel nail polish collection in the shade Love is in the air (yellow leaf)
  • b.pretty nail liner for the tree and for the outline of the leaves

What do you think about this manicure?


Ovo je prvi put da sam probala napraviti skittlette manikuru i mislim da je dobro ispala, zadovoljna sam. Ono što sam shvatila je da sam totalni antitalent za crtanje lišća bez pomoći bipinog nail linera, no sve je stvar vježbe, a meni je ovo bio prvi put da radim lišće na noktima. Ideja je da je ovo lišće otpalo s drveta na srednjem prstu ako niste mogli zaključiti ;). Lakovi koje sam koristila su: 

  • Maybelline Colorama tamno crveni lak na palcu i malom prstu (broj nijanse se izbrisao)
  • Avon nailwear pro+ u nijansi Vintage boutique na kažiprstu i za lišće
  • Essence nude glam u nijansi Cafe ole na srednjem prstu i prstenjaku (mislim da više nije dostupan za kupiti)
  • Essence the gel nail polish collection u nijansi Love is in the air (žuti list)
  • b.pretty nail liner za drvo i obrub lišća
Što vi mislite o ovoj manikuri?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...